Το επιχειρηματικό σας σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει:

Επισκόπηση της επιχείρησης: Μια σύντομη περιγραφή της εταιρίας σας και που βρίσκεται στην αγορά.

Σχέδιο πωλήσεων και marketing: Οι στρατηγικές πωλήσεων και marketing που θα χρησιμοποιηθούν για να στοχεύσετε τους πελάτες σας.

Επιχειρησιακό / λειτουργικό σχέδιο: Μια περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων

Σχέδιο ανθρωπίνου δυναμικού: Πληροφορίες για το βασικό προσωπικό σας, τις πολιτικές και διαδικασίες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

Σχέδιο Δράσης:  Οι προγραμματισμένες δράσεις της επιχείρησης για τα επόμενα 2 έως 3 χρόνια.

Συνοπτική παρουσίαση: Περίληψη των λόγων για τους οποίους ζητάτε χρηματοδότηση, μαζί με μια περίληψη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας.

Οικονομικό Παράρτημα: Τα δεδομένα και οι αριθμοί που υποστηρίζουν αυτά που λέει το σχέδιό σας.

http://leanstack.com/LeanCanvas.pdf   

http://research.chicagobooth.edu/nvc/docs/PT2Kaplan.pdf 

http://nsbdc.org/wp-content/uploads/2010/11/self_assessment_checklist1.pdf