Το έργο EMPLOYOUTH στοχεύει στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων που θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την είσοδο στην απασχόληση ατόμων με υψηλή μόρφωση και την δημιουργία προοπτικών βασισμένων στην ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και καινοτομία. Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει μια ολιστική δέσμη μέτρων που θα αξιοποιήσει το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των δύο χωρών στην αγορά εργασίας με τελικό στόχο την ανταλλαγή ειδικευμένου προσωπικού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δύο οικονομιών, και την  ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής στην διασυνοριακή περιοχή.

Στόχοι του Έργου:

  • Δημιουργία μιας δυναμικής επιχειρηματικής κουλτούρας
  • Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως έναν από τους πλέον πολύτιμους πόρους της διασυνοριακής περιοχής για την προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων
  • Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των συνθηκών που διευκολύνουν την δημιουργία θέσεων εργασίας
  • Βελτίωση των δεξιοτήτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Χρηματοδότηση Έργου: INTERREG IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας CCI 2014 TC 16 I5CB 009

Άξονας Προτεραιότητας: 1. Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας

Ειδικός Στόχος: 1.1 Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους μέσω της εκμετάλλευσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της διασυνοριακής περιοχής, κατά προτίμηση με την χρήση καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών.    

Χρηματοδότηση έργου: 850.200,00€

Διάρκεια έργου: 2/4/2018 – 31/3/2021