ИНТЕРРЕГ IPA CBC Програмата

CCI 2014 TC 16 I5CB 009 е Програма за прекугранична соработка која е кофинансирана од Европската Унија во рамките на Инструментот за претпристапна помош (IPA II). Изјавата за стратегијата на Програмата е “да ја подобри територијалната кохезија преку подобрување на животниот стандард и можностите за вработување во одредена средина како и со користење на природните ресурси за надградба на туристичкиот производ”. Вкупниот буџет на Програмата за периодот 2014-2020 година изнесува 45.470.066,00 €

ПОВЕЌЕ