Вашиот деловен план треба да содржи:

Преглед на деловна активност: Краток опис на вашата компанија и каде се наоѓа на пазарот;

План за продажба и маркетинг: Стратегии за продажба и маркетинг што ќе се однесуваат на вашите клиенти;

Оперативен план: Опис на физичкиот аспект на деловното работење;

План за човечки ресурси: Детали за вашиот клучен персонал, политики и процедури за човечки ресурси;

Акционен план: Планираните активности на бизнисот во текот на следните 2 до 3 години;

Извршно резиме: Краток преглед на причините за кои барате финансирање, заедно со резиме на вашето деловно работење;

Финансиски додаток: Фактите и бројките кои го поддржуваат она што го кажувате во вашиот план.

http://leanstack.com/LeanCanvas.pdf   

http://research.chicagobooth.edu/nvc/docs/PT2Kaplan.pdf 

http://nsbdc.org/wp-content/uploads/2010/11/self_assessment_checklist1.pdf